062 | ชีวิต ณ ขณะ now {2}

posted on 29 Oct 2010 08:41 by blankdish in UndSoWeiter
 
 
เปลี่ยนที่ แต่เหมือนเดิม
ทรมานเหมือนเดิม
อ่านเยอะเหมือนเดิม 
แต่สนุกและท้าทายกว่าเดิม

สวัสดี :) 
 
 
[ Pic | Henry James' In the Cage ]